فراخوان مقاله

دو فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای اسلامی زن و خانواده، مقاله می پذیرد
محورهای فراخوان:
۱. نقش زنان در اقتصاد خانواده
۲. نقش زنان در سلامت جسمی و روانی خانواده
۳. زنان ومدیریت خانه
۴. زنان وسبک زندگی اسلامی 
۵.نقش زنان در تربیت جامعه
۶. نقش زنان در آموزش 
۷. و دیگر موضوعات مرتبط با حوزه زنان، خانواده، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
 
جهت ثبت نام و ارسال مقالات، به سامانه نشریات حوزه علمیه خراسان ، به آدرس
http://iwf.journals.hozehkh.com
مراجعه فرمایید.
مهلت ارسال آثار : ۲۰ بهمن ماه ۹۸
آدرس دبیر خانه: خیابان شهید اندرزگو ، اندرزگو ۱۲، ساختمان مرکز طوبی،  طبقه چهارم 
تلفن تماس : ۳۲۲۳۶۳۳۶
هیئت اندیشه ورز خانواده و تعلیم و تربیت وسبک زندگی
 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان