دوره و شماره: دوره 1398، شماره 1، پاییز و زمستان 1398 
6. آثار و پیامدهای حقوقی ازدواج سفید در ایران

زهرا سجادی؛ فاطمه مخلصی فریمانی؛ محمد مغربی کته شمشیری