بررسی عوامل ایجاد آرامش در انسان و خانواده بر مبنای قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه مشهد

چکیده

آرامش، گمشده دیروز و امروز انسان است. این مسئله درقرآن و روایات اهل بیت (ع) جایگاه مهمی دارد؛ به گونه ای که شاه بیت دین، یعنی ایمان ، از ریشه أمن به معنای آرامش گرفته شده است. بشر و خانواده های امروز با خلأ معنویت و آرامش دست وپنجه نرم می کند و برای رسیدن به این گمشده، به هر وسیله ای دست می زند. رشد عرفان های کاذب و نوظهور، مصرف روزافزون مواد مخدّر و قرص های آرام بخش و... همگی دلیل روشنی بر این سرگشتگی و احساس فقر و نیاز است.تحولات عظیم در علوم پزشکی همنه تنها چیزی از استرس بشر نکاسته؛ بلکه موجب تنش های بیشتری نیز شده است. مقاله حاضر با عنوان « عوامل آرامش بخش در انسان برمبنای قرآن کریم » با روش تحلیلی –توصیفی به تبیین عوامل اصلی و مبنایی آرامش از نظر قرآن پرداخته است. قرآن کریم پدید آمدن مشکلات بشر را راهی برای بازگرداندن او به طریق صواب میداند و این حقیقت را برای بشر برملا کرد که تنها راه نیل به آرامش راستین انسان و خانواده ها ، پیوند با آفریننده هستی است.این آرامش حقیقی، فقط در سایه عامل مبنایی یعنی خودشناسی و خدا شناسی محقق می گردد.

کلیدواژه‌ها