تحلیل جایگاه جنسیت با رویکرد علم النفس فلسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در حکمت متعالیه انسان‌شناسی از مهم‌ترین مسائل موردتوجه است. اما در این حوزه انسان بدون لحاظ جنسیتش بررسی می‌شود، درحالی‌که نوع انسان دارای دو جنس متمایز و دارای ویژگی‌های مخصوص به خود است که این دو بر اساس همین تمایزها جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها و حقوق متفاوتی ازلحاظ فردی و اجتماعی دارند. به علت عدم آگاهی نسبت به منشأ این تفاوت‌های وجودی ،تمایزات فردی و اجتماعی زن و مرد موجب تصور برتری یکی از این دو بر دیگری و ایجاد شبهاتی در مورد عدالت الهی و ایجاد مشکلات اعتقادی در جامعه شده. ازآنجاکه شناخت منشأ ویژگی‌های متمایز این دو موجود می‌تواند بر رفع این شبهات کمک کند پرداختن به آن از اهمیت بالایی برخوردار ا.ست. در این راستا مقاله حاضر باروش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین ابعاد وجودی انسان و در ضمن آن اثبات عدم تفاوت نفسانی و اثبات جسمانی بودن تمایزات بر اساس مبانی حکمت متعالیه، برای رفع این شبهات است.

کلیدواژه‌ها