واکاوی تطبیقی «خود شئ انگاری» در زنان با گزاره های اسلامی(ترجمه و مطالعه موردی مقاله انگلیسی با عنوان «تداوم و تغییر در خود شیء انگاری: با اتخاذ رویکرد طول دوران زندگی نسبت به تجربه حس شیءانگاری بدن در زنان» از نیتا ماری کینلی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه مشهد

چکیده

یکی از مهمترین نتایج تحقیقات میدانی گسترده، می تواند بیان حقانیت و فلسفۀ دستورات اسلام و کارایی مفید آن برای بشر باشد. اهمیت انتخاب موضوع «خودشئ انگاری در زنان» از میان سایر تحقیقات میدانی از آن رو است که این امر امروزه از موضوعات و آسیب های اجتماعی پربسامد در جامعه بوده و تاکنون نیز از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا طبق این تحقیق اجرای برخی فرامین اسلامی بطور ویژه بهترین پیشنهاد برای پیشگیری و درمان اینگونه آسیبها دیده شده است. در پژوهش حاضر ضمن ترجمه مقاله پنجم از کتاب مجموعه مقالات انگلیسی «خودشئ انگاری در زنان» توسط نویسنده مسؤل، به واکاوی اصل موضوع «خودشئ انگاری» با روش تحلیلی و تطبیقی پرداخته شده و با استفاده از آیات و روایات، حقانیت و لزوم اجرای احکام دین از جمله حجاب بانوان بویژه در سنین نوجوانی و جوانی و نیز عدم ضرورت و وجوب آن برای زنان در سنین کهنسالی اثبات شده است. همچنین بر اساس این تحقیق ارتباط معناداری میان خودشئ انگاری با تبرّج، حجاب و خودشناسی دریافت و تبیین شده که طبق نتایج آن، آموزه های دینی وجه بهتری را برای کنترل حس خودشئ انگاری در زنان ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها