تحلیل گفتمان رهبر معظّم انقلاب اسلامی در شاخص های زن منتظر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران دانشگاه مذاهب اسلامی گروه فقه و حقوق

2 استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا س

چکیده

جایگاه و وظایف زنان مسلمان ایرانی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی و بخصوص در گفتمان آیت الله خامنه ای بصورت ویژه مورد توجه قرار داشته است؛ از اینرو پس از انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور کردند که جایگاه زن مسلمان را دگرگون نمودند. با نظر به اینکه مطالبه رهبر از زنان در سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی، منجر به ارائه تعریف جهانی برای زن شده است، در این پژوهش با محوریت استخراج وظایف زنان منتظر از گفتمان رهبری به تحلیل کیفی منظومه‌ی فکری ایشان پرداخته شده است. یافته ها حاکی از لزوم ورود زنان فرهیخته جهت طراحی و مدیریت عرصه‌های مربوط به زنان است؛ به طوریکه زنان با ورود به میادین ارزش‌سازی، ایجاد انتظارات صحیح مبتنی بر فرهنگ بازتولید شده و برنامه‌ریزی در راستای تحقق آن با در نظر گرفتن شاخصه هایی همچون فعّال، جهادی، جامع و معتدل بودن و با نظر به شاخصه‌های الگوی سوم زن از قبیل اثرگذاری، دلسوزی، پشتکار حضور در عرصه‌های اجتماعی و عدم اکتفا به اصلاح حریم خصوصی زندگی، امکان عمل به وظایف زنان منتظر را محقق خواهند ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات