راهکارهای تقویت مبانی معرفتی-دینی در کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه معارف قم

چکیده

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ، ﻏﺮﺍﻳﺰ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻼﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮﺭﺷــﺎﻥ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﺷــﻜﻮﻓﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻗﻮﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼــﻮﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﺳــﺖ.
ﺑــﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ، ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨــﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺧﺺ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ کودکاﻥ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ. ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔــﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑــﺮ ﺍﻣﺮ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻛــﺮﺩﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻭﻟﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ خانواده ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳــﺖ.
آموزش مفاهیم دینی نیز مانند هر علم دیگری نیاز به شناسایی و به کارگیری اصول و روش های صحیح، کارآمد و مؤثر دارد. بنابراین، همان گونه که شناخت خصوصیات و توانایی های کودکان در بهینه سازی آموزش مفاهیم دینی امری مسلم است، شناخت اصول و روش های مربوط به آموزش مفاهیم دینی کودکان نیز ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها