اصول سازش و مهارت های زندگی در آیات الاحکام طلاق و مبانی فکری رهبر معظم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه پژوهشی انقاب اسلامی

چکیده

دین اسلام کامل ترین و جامع ترین نظام خانواده را به جهانیان معرفی می کند.از منظر اسلام، خانواده رکن اصلی و محوری جوامع بشری می باشد و از این رو اسلام خانواده را به مناسبت های مختلف در سیستم قانونگذاری مورد توجه قرار میدهد، تا آنجا که حتی در آیات طلاق به حمایت از استقرار و استحکام کانون خانواده پرداخته، اصول و مهارت های پیشگیری از طلاق و انحلال نکاح را تبیین می نماید.هدف از پژوهش پیش رو این است که بتواند اصول و مهارت های سازش در زندگی مشترک را از آیات الاحکام طلاق استخراج کرده و به روش تحلیل گفتمان این اصول و مهارت ها را با مبانی فکری رهبرمعظم انقلاب انطباق دهد.از نتایج حاصله ی این تحقیق این مهم است که علی رغم عنوان آیات طلاق که ذهن هر انسانی را به سمت انحلال نکاح می برد،مهارت های حصانت و حراست از کانون خانواده ذیل بیان اصولی چون اصل خدامحوری و پذیرش حاکمیت حق، احترام به حقوق متقابل،اصل حسن معاشرت،اصل احسان و اصل عدم ضرر وزیان آموزش داده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات