تحلیل محتوای کتب منتشر شده در عرصه مطالعات زنان و خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معارف اسلامی-دانشکده الهیات-دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش : این مقاله به هدف درک وضعیت نشر کتب به لحاظ محتوا، به بررسی کتب منتشر شده(1394-1389) در موضوع زن و خانواده پرداخته است.
روش شناسی: روش پژوهش، تحلیل‌محتوا از نوع مضمونی و واحد ثبت و واحد زمینه در این روش همان مضمون است. پس از مقوله‌بندی و کدگذاری مضامین کتابها و استخراج سال تألیف یا ترجمه، و تعیین جنسیت نویسنده یا مؤلف داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شده‌اند. جامعه آماری این نوشتار مشتمل بر کلیه کتابهایی است که در درعنوان آنها کلمه زن یا خانواده به کار رفته است. این کتب در دو پایگاه کتابخانه ملی و آستان قدس‌رضوی جستجو واز روش تمام‌شماری دربررسی استفاده گردید.
یافته‌ها: بررسی‌ها نشان داد درحالی که کتب روانشناسی و ادبیات همواره در صدر و جامعه‌شناسی سومین اولویت و،حوزه ادبیات به همراه حقوق رشد دو برابری را تجربه کرد ه و در باقی عرصه‌ها با کاهش نشر کتاب مواجه بودند. اگر چه کتب مذهبی در کنار کتابهای روانشناسی و ادبیات تا سال 92 بالاترین رشد را داشته، در سال 94 عرصه مذهبی بیشترین کاهش و عرصه ادبیات بیشترین افزایش را نشان می‌دهند. شیب کاهش کتب مذهبی نسبت به سایر موارد نشان می‌دهد با نسبت مشخصی این کتب همواره منتشر شده‌اند بر خلاف کتب تاریخ که به یکباره نشر آنها متوقف گردید.
نتیجه گیری: ضمن آن که بین حوزه نشر بویزه تولید کتاب و مسائل و مطالبات مردمی ، دالکتیک روشنی برفرار است، جریانهای اجتماعی وسیاسی نیز برانتشارات کمی وکیفی درحوزه زنان وخانواده تاثیرگزار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها