بررسی مبانی حفظ عفت جنسی زنان شوهردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه مشهد

چکیده

امروزه حفظ عفت ورزی زنان شوهر دار در مسائل جنسی یکی از بارزترین دغدغه های فکری دینداران در محافل علمی وفرهنگی می باشد.دراین خصوص به سبب نپرداختن به عوامل مبنایی در حل معضلات انحرافات جنسی، بسیارضروری است بدین امر توجه شود. پژوهش حاضر با این هدف به فهم رابطه حفظ عفت جنسی زنان شوهر دار ومبانی سبک زندگی با رویکرد توصیفی – تحلیلی به بررسی آیات، روایات وسخنان دانشمندان پرداخته وبه این نتیجه دست یافت که حفظ حریم عفت ، میان انسانها به ویژه زنان شوهر دار فقط در سایه بینش وجهان بینی وانسان شناسی توحیدی که منحصر به فردو مطابق با فطرت انسان است میسر می باشد.جهان بینی هر فرد مبنا و الگوی باورها و ارزشهای اوست و تأثیر مستقیمی در نوع سبک زندگی دارد.
امروزه حفظ عفت ورزی زنان شوهر دار در مسائل جنسی یکی از بارزترین دغدغه های فکری دینداران در محافل علمی وفرهنگی می باشد.دراین خصوص به سبب نپرداختن به عوامل مبنایی در حل معضلات انحرافات جنسی، بسیارضروری است بدین امر توجه شود. پژوهش حاضر با این هدف به فهم رابطه حفظ عفت جنسی زنان شوهر دار ومبانی سبک زندگی با رویکرد توصیفی – تحلیلی به بررسی آیات، روایات وسخنان دانشمندان پرداخته وبه این نتیجه دست یافت که حفظ حریم عفت ، میان انسانها به ویژه زنان شوهر دار فقط در سایه بینش وجهان بینی وانسان شناسی توحیدی که منحصر به فردو مطابق با فطرت انسان است میسر می باشد.جهان بینی هر فرد مبنا و الگوی باورها و ارزشهای اوست و تأثیر مستقیمی

کلیدواژه‌ها