دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آثار و پیامدهای ازدواج سفید در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

زهرا سجادی؛ فاطمه مخلصی فریمانی؛ محمد مغربی کته شمشیری